Skawińska Młodzieżowa Akademia Kultury jest projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenów miasta i gminy Skawina. Jego realizacja odbywać się będzie poprzez cykl warsztatów i wykładów prowadzonych m.in. przez wykładowców krakowskich uczelni, nauczycieli, lokalnych twórców, animatorów kultury. Projekt nie tylko wzbogaci lokalną ofertę kulturalną, ale wpłynie także na wzrost zainteresowania kulturą wśród młodych ludzi, będzie też bodźcem do podejmowania przez nich inicjatyw kulturalnych, pomoże w bardziej świadomym odbiorze sztuki oraz przyczyni się do rozwoju postaw i umiejętności interpersonalnych, które okażą się przydatne zarówno w toku dalszej edukacji jak i w dorosłym życiu. Projekt wpłynie na zaktywizowanie różnych środowisk lokalnych (organizacje pozarządowe, jednostki budżetowe) na rzecz podejmowanych działań skierowanych do młodzieży. Motywem przewodnim działań podejmowanych w projekcie będzie zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych i świadomych inicjatyw kulturalnych. Opinie przekazane przez nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek edukacyjno-kulturalnych wskazują na coraz większy spadek zainteresowania tematyką kulturalną wśród uczniów skawińskich szkół. Jest to trend ogólnokrajowy, ale może on również wynikać z kilku przyczyn na poziomie lokalnym: braku odpowiedniej oferty kulturalnej oraz atrakcyjnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu, niewystarczających środków finansowych szkół i samorządowych instytucji kultury na prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu kultury.

Realizacja projektu przyczyni się więc zarówno do wzbogacenia oferty kulturalnej, jak i wpłynie na wzrost zainteresowania kulturą wśród młodych ludzi, będzie też bodźcem do podejmowania przez nich inicjatyw kulturalnych, pomoże w bardziej świadomym odbiorze sztuki oraz przyczyni się do rozwoju postaw i umiejętności interpersonalnych, które będą przydatne zarówno w toku dalszej edukacji jak i w dorosłym życiu.

Skawińska Młodzieżowa Akademia Kultury będzie się składać z 3 platform działania, w ramach których uczestnicy będą mogli poświęcić się preferowanym przez siebie zajęciom: Akademii Filmowej, Akademii Pięknego Słowa oraz Akademii Mediów. Zajęcia realizowane w ramach tych modułów prowadzone będą przez pedagogów i artystów zawodowo zajmujących się daną dziedziną w taki sposób, aby skutecznie rozwinąć zainteresowania i prowokować uczestników projektu do działań twórczych.

AKADEMIA FILMOWA

  • seanse filmowe skupione wokół określonej tematyki. Projekcje będą się odbywać w Studiu „Profil”. Po każdym seansie odbędzie się dyskusja połączona z analizą i interpretacją oglądanego filmu. Efektem będzie zbiór recenzji opracowanych przez uczestników AF, których celem będzie zachęcenie młodzieży do obejrzenia ww. filmów. Recenzje w formie publikacji elektronicznej zostaną rozdystrybuowane za pomocą nowo powstałej strony internetowej projektu oraz stron internetowych partnerów projektu, poczty elektronicznej i płyt CD (100 szt.) wśród młodzieży skawińskich szkół.
  • zorganizowanie Nocy Filmowych, w czasie których zostaną wykorzystane filmy m.in. z Filmoteki Szkolnej, w tym 2 takie spotkania podczas wyjazdu na zieloną szkołę. – spotkania warsztatowe z filmoznawcą, powiązane z prezentowanymi filmami, które mają na celu poznanie wybranych elementów tworzywa filmowego. Efektem tych warsztatów będzie nakręcenie przez uczestników filmów, np. reportażu z podroży „Śladami Quo vadis w Rzymie”, filmu w wybranej konwencji lub spotu reklamowego, którego motywem przewodnim będzie temat: „Coolturalna młodzież – jak zainteresować młodych ludzi kulturą”.

AKADEMIA PIĘKNEGO SŁOWA

  • warsztaty poezji i prozy Ich elementem będą comiesięczne spotkania Krakowskiego Salonu Poezji w Skawinie, przed którymi prowadzone będą zajęcia warsztatowe dla młodzieży, z udziałem zaproszonych aktorów i literatów. Młodzież uczestnicząca w zajęciach Akademii Pięknego Słowa będzie również brała udział w realizacji spotkań KSPS poprzez zaangażowanie w ich prowadzenie, przygotowanie i wygłoszenie słowa wstępnego, dotyczącego prezentowanej literatury. Efektem powyższych działań będzie też nagranie i zaprezentowanie na antenie radiowej słuchowiska dotyczącego wybranej legendy skawińskiej oraz tomik wierszy.
  • 5 spotkań Krakowskiego Salonu Poezji wraz z warsztatami.

AKADEMIA MEDIÓW

Warsztaty edukacji medialnej dotyczące kształtowania postawy świadomego odbiorcy współczesnych mediów. Tematem przewodnim warsztatów będzie sposób informacji, promocji i reklamy produktów i oferty kulturalnej. Poszczególne zajęcia w ramach modułu będą prowadzone przez dziennikarzy oraz specjalistów z dziedziny mediów, reklamy, PR. Tematyka warsztatów: wprowadzenie do świata mediów; rynek mediów w Polsce; manipulacja: czy jest, gdzie występuje, jak być świadomym użytkownikiem mediów; poznanie mechanizmów działania reklamy; efektywne komunikowanie i Body Language; reklama w kulturze; wizyta w Radiu Kraków i TVP – oddział w Krakowie (poznanie pracy wybranych mediów „od kuchni”, wejście w rolę autorów, twórców i publiczności w programie poświęconym kulturze). Uczestnicy tego modułu będą mieć za zadanie zapewnienie obsługi medialnej całego projektu, a zwłaszcza przygotowanie profesjonalnej informacji i reklamy produktów projektu (zbioru recenzji, filmów). Efektem będzie więc reportaż, audycja radiowa lub telewizyjna, artykuł prasowy, spot reklamowy promujący Skawinę (zostaną one zamieszczone na łamach partnerów medialnych projektu).

Na zakończenie projektu zaplanowano uroczystą galę Młodzieżowej Akademii Kultury, podczas której zaprezentowane zostaną efekty prac uczestników oraz wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy ukończenia Młodzieżowej Akademii.